Algemene voorwaarden

Welkom bij Dutchevents!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Dutchevents, te vinden op www.DutchEvents.eu.

Door toegang te krijgen tot deze website gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van Dutchevents als je het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de disclaimernotitie, evenals op alle overeenkomsten: “Klant”, “Jij” en “Jouw” verwijzen naar jou, de persoon die deze website bezoekt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het Bedrijf”, “Wijzelf”, “Wij”, “Ons” en “Onze” verwijzen naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar ons. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die noodzakelijk is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het oog op het voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de verstrekking van de in deze algemene voorwaarden vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wetgeving in Nederland. Het gebruik van bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door Dutchevents te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Dutchevents.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen bij elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te activeren en het bezoek aan onze website voor bezoekers te vergemakkelijken. Sommige van onze partner/adverteerders kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Dutchevents en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van alle materialen op Dutchevents. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt toegang tot deze materialen op Dutchevents voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

Je mag niet:

 • Materiaal van Dutchevents opnieuw publiceren
 • Materiaal van Dutchevents verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Dutchevents reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Dutchevents herverdelen

Deze Overeenkomst begint op de datum van vandaag. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Dutchevents filtert, bewerkt, publiceert of bekijkt opmerkingen niet voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de visies en meningen van Dutchevents, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de visies en meningen van de persoon die hun visies en meningen post. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetten kan Dutchevents niet aansprakelijk worden gesteld voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die zijn veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Dutchevents behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om elke opmerking te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd.

Je garandeert en verklaart hierbij dat:

 • Je gerechtigd bent om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen.
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk van derden.
 • De opmerkingen geen lasterlijke, beledigende, onfatsoenlijke of anderszins onwettige inhoud bevatten die inbreuk maakt op de privacy.
 • De opmerkingen niet worden gebruikt om zaken te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

Je verleent hierbij Dutchevents een niet-exclusieve licentie om alle opmerkingen in welke vorm dan ook te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven dit te doen.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring:

 • Overheidsinstanties
 • Zoekmachines
 • Nieuwsorganisaties
 • Online gidsdistributeurs mogen naar onze website linken op dezelfde manier als ze naar de websites van andere vermelde bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven op systeemniveau, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinstellingen voor fondsenwerving, mogen niet naar onze website linken.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen
 • Dot-com community-sites
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • Online gidsdistributeurs
 • Internetportals
 • Accountancy-, juridische en adviesbureaus
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een negatief daglicht stelt, noch onszelf, noch onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Dutchevents compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatieverstrekking valt.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Dutchevents. Gelieve je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens en de URL van je site op te nemen, evenals een lijst van alle URL’s waarnaar je van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar je zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen linken naar onze website op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die zin heeft binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Dutchevents of ander artwork voor linken is alleen toegestaan met een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om frames te maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of uitstraling van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op jouw website verschijnt. Je gaat akkoord om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op jouw website ontstaan. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schenden, of pleiten voor inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Rechten Voorbehouden

Wij behouden het recht om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ook het recht om deze algemene voorwaarden en ons linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, ga je akkoord om gebonden te zijn aan en deze linkende voorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, ben je vrij om contact met ons op te nemen en ons op elk moment op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op je verzoek te reageren.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

enige van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

enige van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderhevig aan de voorgaande paragraaf; en (b) beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Scroll to Top